czwartek, 22 Sierpień 2019

konkurs fotograficzny regulamin lotusgrill Konkurs fotograficzno-kulinarny z marką LotusGrill® – regulamin konkursu konkurs z lotugrill

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia konkursu „Moje żeglarski rejs – moja żeglarska potrawa”, dalej zwanego „Konkursem”, jak również prawa i obowiązki Uczestników konkursu oraz jego Organizatorów.

2. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Sail24.pl, http://www.sail24.pl, e-mail info@sail24.pl zwane dalej Organizatorem.

3. Fundatorami nagród w Konkursie są Partnerzy konkursu:

4. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin.

5. Konkurs rozpocznie się 22.09.2018 r. o godzinie 19:00  i potrwa do 19.09.2018 r. do godziny 19:00

II. Zasady uczestnictwa

1. Przedmiotem konkursu jest wybór subiektywnie najlepszego i najciekawszego zdjęcia z rejsu żeglarskiego wraz z opisem oraz nazwą ulubionej potrawy.

2. Konkurs organizowany jest na witrynie internetowej http://www.sail24.pl, na stronach internetowych Organizatorów oraz w usłudze Facebook http://www.facebook.com/zeglarstwo

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy wymienionych w punkcie poprzednim stron internetowych i usług.

4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny oraz dobrowolny.

5. Zdjęcie wraz z przepisem kulinarnym biorące udział w konkursie może być wykonane techniką tradycyjną lub cyfrową.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na podstronie http://www.sail24.pl/konkurs-fotograficzno-kulinarny-z-marka-lotusgrill-formularz-zgloszenia/ oraz zgłoszenie fotografii.

7. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.sail24.pl/konkurs-fotograficzno-kulinarny-z-marka-lotusgrill-formularz-zgloszenia/ wymaga podania następujących informacji o uczestniku:

 • imię i nazwisko,
 • opis pracy
 • adres e-mail

Opcjonalnie uczestnik może podać:

 • pseudonim (nick)

Formularz powinien zawierać wszystkie obowiązkowe dane. Brak jakiegokolwiek obowiązkowego elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

8. Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia od jednego uczestnika

9. Zdjęcie zgłoszone przez Uczestnika może zostać niedopuszczone do Konkursu na podstawie decyzji Organizatorów. W szczególności odrzucone mogą zostać zdjęcia:

 • słabej jakości,
 • niezgodne z tematyką Konkursu,
 • niecenzuralne bądź pornograficzne.

III. Przebieg Konkursu

1. Użytkownicy Konkursu będą mogli wysyłać zdjęcia konkursowe od 22.09.2018, od godziny 19:00 do 12.09.2017, do godziny 19:00 poprzez formularz na stronie http://www.sail24.pl/konkurs-fotograficzno-kulinarny-z-marka-lotusgrill-formularz-zgloszenia/

2. Spośród przepisów i fotografii nadesłanych każdego dnia konkursu, Jury wybierze 1 najlepszą nadesłaną pracę dnia (tj. od godz. 19:00 dnia poprzedniego do godz. 19:00 dnia następnego) zaprezentuje je na portalu www.sail24.pl. Praca ta będzie uważana jako zakwalifikowana do finałowego głosowania.

3. 12.09.2018 r. o godzinie 20.00 zakwalifikowane prace zostaną udostępnione do głosowania internautom na stronie w usłudze Facebook.

4. Od 12.09.2018 r. godz. 20:00 do 19.09.2018 r. godz. 19.00 internauci będą mogli oddawać głosy na najlepsze wg nich prace. Jeden użytkownik może głosować na więcej niż jedno zdjęcie.

5. Aby oddać głos na wybrane zdjęcie, należy kliknąć przycisk „SUPER” (serduszko) – jedno kliknięcie przycisku jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu. Inne przyciski (Lubię to etc.) nie będą uwzględniane w ostatecznej liczbie oddanych głosów.

6. Ponadto Jury Konkursu wybierze drogą głosowania jedną najlepszą pracę Konkursu wśród nadesłanych – laureata nagrody grilla Lotus.

7. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

8. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 20.09.2018 r. do godziny 18:00 na stronach internetowych Organizatorów oraz w usłudze Facebook i innych. Organizator zobowiązuje się poinformować wszystkich laureatów o wygranej drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wiadomości zostaną wysłane do laureatów po opublikowaniu wyników konkursu.

9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej bądź sprzecznej z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami konkurencji (m.in. spamowanie na stronach usługi Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu pozyskanie głosów w konkursie, są zabronione. W wypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń zaistnienia takich naruszeń, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Konkursu.

10. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych zdjęć oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w tym umieszczenie zdjęć na wirtualnej wystawie nagrodzonych fotografii, która będzie dostępna na stronach internetowych Organizatorów oraz w usłudze Facebook.

11. Autorzy zdjęć z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu, wystawy pokonkursowej oraz później.

12. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn.zm).

IV. Nagrody

1. Nagroda główna za zajęcie I miejsc w głosowaniu składająca się z:

 • grilla marki Lotus

2. Nagroda internautów za zajęcie I miejsca w głosowaniu internetowym:

 • Grill marki Lotus

3. Sposób dystrybucji nagród w konkursie:

Uczestnik, któremu przyznana została nagroda, powinien w terminie do 90 dni od ogłoszenia wyników przekazać Organizatorowi swoje dane korespondencyjne lub adres email (w zależności od formy zdobytej nagrody) drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, aby umożliwić wysyłkę nagrody. W przypadku przekroczenia tego terminu Organizator odstępuje od wysłania nagrody.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w liście nagród.

V. Prawa autorskie

1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia przez Organizatora.

2. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Organizator nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w szczególności:

 • prawo do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
 • prawo wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
 • prawo do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
 • prawo do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
 • prawo do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
 • prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
 • prawo do publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2018 r.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail info@sail24.pl.

3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą e-mailową lub telefoniczną.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej www.sail24.pl

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij